بازى هاى رايگان انلاين

Farsi Translated Online Games

 

بازى هاى رايگان انلاين - پرچمها را حدث بزن

Guess the Flag Game Online

 

امتياز: 0 – پرچمها باقيمانده: 20ازنو

پرچمها را حدث بزن / Flag Game

تو بايد ٢٠پر چم راحدث بزني.هرجواب درست يك َامتيازدارد.

تاریخچه سودوکو / History of this online game

ين بازى فقط در ايران بازى.نت مى توانيد پيداكنيد. تمام ٢١١ پرچم از سايت CIA World Factbook اورده شده است.

 

بازى هاى جالب و رايگان انلاين در سايتهاي ديگر

 

3500 بازيهاي رايگان فلش