بازى هاى رايگان انلاين

Farsi Translated Online Games

 

بازى هاى رايگان انلاين - الفبا را تايپ کن

Play the Alphabet Game Online

 

زمان: 0 s – رکورد: 0 s – ازنورکورد ازنو

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

الفبا را تايپ کن / Alphabet Game

الفبا را باسرعت در جدول بنويس. حروف صحيح با رنگ سبز نوشثه ميشو دو حروف اشتباه برنگ قرمز نوشثه ميشود. نو بايدحرف صحيح بنويسي تا بتوانى ادامه بدهى. با فشار دادن فاصله مى توانى از نو شروع كنى.

 

History of Type the Alphabet Game

There are probably thousands of versions of this simple game. I created my first version for Windows in 1998, and it was an immediate success. You could argue that it's not really a game at all, but it's fun and addictive anyway!

 

بازى هاى جالب و رايگان انلاين در سايتهاي ديگر

 

3500 بازيهاي رايگان فلش